Match een vriend en ontvang een beloning!

Jij hebt een mooie tijd gehad bij Webhelp en wilt nog steeds bijdragen aan ons succes! Bij Webhelp zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Beviel het werken bij ons jou ook zo goed? Vertel het dan vooral aan jouw vrienden, kennissen, nieuwe of oud-collega’s of famili​​e en stel ze aan aan ons voor!

Jij weet als geen ander hoe het werken bij Webhelp eraan toe gaat. Wij denken dan ook dat jij goed kan inschatten wie bij onze organisatie past en komen graag met diegene in contact! Hoe? Dat lees je hieronder:

Hoe het werkt

1. Iemand aandragen als Vriend

Om iemand aan te dragen, vul je het onderstaande formulier in. Daarbij is het volgende belangrijk:

 • De kandidaat die wordt aangemeld is daarvan op de hoogte.
 • De kandidaat is nog niet in gesprek met Webhelp over een baan.
 • Aanmeldingen die binnenkomen nadat een kandidaat al is benaderd of gestart bij Webhelp, worden niet in behandeling genomen.
 • Voor het aandragen van een kandidaat maakt het niet uit of je voor een uitzend- of payrollbedrijf of Webhelp werkt.

De afdeling Recruitment coördineert de registratie van de Vrienden van Webhelp. Voor alle vragen die te maken hebben met het aanmelden van kandidaten of kandidaten die reeds aangemeld zijn, kun je contact opnemen met de afdeling recruitment.​​​

Hoe werkt het verder?
Na aanmelden van jouw vriend nemen wij binnen 1 werkdag contact op! Is jouw vriend een Match? Dan ontvang jij in de maand nadat jouw vriend een maand in dienst is, een mail van ons met een voorbeeldkwitantie. Deze kun je ingevuld retourneren, waarna wij jouw vergoeding binnen 14 dagen zullen uitkeren!

Algemene Voorwaarden - Vriend van Webhelp

Toepassing Reglement

 1. Dit reglement is van toepassing op het Vriend van Webhelp-programma. Door deelname aan het Vriend van Webhelp-programma ga je akkoord met de voorwaarden die zijn opgenomen in dit Reglement.

Uitgangspunten Vriend van Webhelp programma

 1. Het vriend van Webhelp-programma houdt in dat je door middel van het inzetten van jouw eigen netwerk nieuwe medewerkers voor Webhelp werft (hierna: VvW-programma). Je neemt deel aan het VvW-programma door je contact op te geven via de website https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html
 2. Het Vrienden van Webhelp-pogramma loopt door voor onbepaalde tijd.
 3. Alleen kandidaten die uit het eigen netwerk van de “Vriend van Webhelp” die zijn aangemeld op de website https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html worden in aanmerking genomen. Bij twijfel over de manier waarop de kandidaat is geworven door de Vriend van Webhelp is Webhelp gerechtigd hier eenzijdig over te oordelen.
 4. Alle kandidaten worden door een recruiter van Webhelp beoordeeld of deze voldoen aan de voorwaarden van dit Reglement.
 5. Alleen oud medewerkers van Webhelp kunnen meedoen aan Vriend van Webhelp-programma. Een kandidaat kan slechts op naam van één oud- medewerker worden ingediend.
 6. Webhelp behoudt zich het recht voor het Vriend van Webhelp-programma op ieder moment te beëindigen. In dat geval zal geen enkele vergoeding worden uitgekeerd. De binnengekomen sollicitaties worden wel in aanmerking genomen in het kader van Match 2.0 (zie artikel 22).

Deelname Vriend van Webhelp-programma

 1. Webhelp heeft het recht om te controleren of jouw kandidaat voldoet aan alle voorwaarden. Webhelp behoudt zich het recht voor om jou te vragen wijzigingen door te voeren in jouw de werving van kandidaten indien dit naar het oordeel van Webhelp gerechtvaardigd is. Je bevestigt hierbij dergelijke redelijke verzoeken van Webhelp te zullen naleven.
 2. Door deelname aan het Vriend van Webhelp-programma ga je ermee akkoord dat Webhelp jouw kandidaten kan gebruiken voor eigen recruitment doeleinden.
 3. Webhelp houdt zich het recht voor jouw om een Vriend van Webhelp (aanmelder kandidaten) uit te sluiten van deelname aan het Vriend van Webhelp-programma bij (vermoedelijke) onwenselijke gedragingen van Vriend van Webhelp.
 4. Kandidaten worden uitsluiten geworven in het eigen netwerk van de Vriend van Webhelp.
 5. Het is Vriend van Webhelp niet toegestaan zich te presenteren in naam van Webhelp en uitingen te plaatsen namens Webhelp op media-kanalen.

Voorwaarden

 1. Het doel van het Vriend van Webhelp is het werven van nieuwe medewerkers of oud-medewerkers voor Webhelp.
  Als een nieuwe medewerker wordt aangemerkt degene die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
  1. De nieuwe medewerker is nog nooit voor Webhelp (inclusief Xtrasource, Netino en Telecats) werkzaam geweest (rechtstreeks dan wel via een uitzendbureau); en
  2. De nieuwe medewerker is door jou aangemeld de website https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html en daarbij is expliciet melding gemaakt van jouw gegevens (personeelsnummer, naam en e-mailadres).
  3. De nieuwe medewerker wordt bij Webhelp aangenomen op een bestaande vacature; en
  4. De nieuwe medewerker is vervolgens ten minste 1 maand bij Webhelp werkzaam.

Als een oud-medewerker wordt aangemerkt degene die aan alle onderstaande  voorwaarden voldoet:

 1. De oud-medewerker is de afgelopen 6 maanden voor Webhelp (inclusief Xtrasource, Netino en Telecats) werkzaam geweest (rechtstreeks dan wel via een uitzendbureau); en
 2. De oud-medewerker is door jou aangemeld de website https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html en daarbij is expliciet melding gemaakt van jouw gegevens (personeelsnummer, naam en e-mailadres).
 3. De oud-medewerker wordt bij Webhelp aangenomen op een bestaande vacature; en
 4. De oud-medewerker is vervolgens ten minste 1 maand bij Webhelp werkzaam.

 

 1. Een kandidaat wordt slechts één keer ten aanzien van het Vriend van Webhelp-programma in aanmerking genomen.
 2. Indien een kandidaat door meerdere deelnemers aan het programma wordt aangemeld, wordt de kandidaat in volgorde van aanmelding in behandelen genomen. D.w.z. degene die het eerst was maakt aanspraak op de vergoeding.
 3. De uitkering van de vergoeding kan pas plaatsvinden nadat medewerker minstens 1 maand in dienst is en de kwitantie door de aanmelder is ingediend bij Webhelp.

 

De vergoeding

 1. De vergoeding bestaat uit de uitkering van een netto geldbedrag afhankelijk van de duur dat de medewerker in dienst is.
 2. De vergoeding verschilt per type kandidaat.
  De vergoeding voor nieuwe medewerkers is:
 • €150 netto bij 1 maand in dienst.
 • €100 netto bij 3 maanden in dienst.
 • €100 bij 6 maanden in dienst.

De vergoeding voor oud-medewerkers is:

 • €75 netto bij 1 maand in dienst
 • €50 netto bij 3 maanden in dienst
 • €50 netto bij 6 maanden in dienst.
 1. Webhelp behoudt zich het recht voor om de vergoeding voor het Vriend van Webhelp-programma eenzijdig te wijzigen.
 2. Deelname aan het Vriend van Webhelp-programma is volledig voor eigen risico van de deelnemers. Webhelp is niet aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat door deelname aan het Vriend van Webhelp programma.
 3. De vergoeding is persoonsgebonden en staat op naam van de Vriend van Webhelp (aanmelder kandidaat). De vergoeding is niet overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de vergoeding of de daaraan verbonden voorwaarden, zal de vergoeding niet worden uitgekeerd.

Samenloop met Match 2.0 actie

 1. Het Vriend van Webhelp-programma is een speciale actie die geldt in aanvulling op de Webhelp Match actie. Dit betekent dat iedere sollicitatie als gevolg van deelname aan dit programma ook in aanmerking kan komen voor de Matchvergoeding (mits uiteraard aan de voorwaarden van Match wordt voldaan).

Wijzigingen

 1. Webhelp behoudt zich het recht voor dit Reglement eenzijdig aan te passen c.q. additionele voorwaarden op te nemen indien dit redelijkerwijs gerechtvaardigd is gelet op het doel en strekking van het Vriend van Webhelp-programma

 

***

Application Regulations

 1. These regulations apply to the Webhelp Friends-program. By participating in the Webhelp Friends-program, you agree to the terms and conditions set out in these Regulations.

 

Principles Webhelp Friends-program

 1. The purpose of the Webhelp Friends-program is to recruit new employees for the Webhelp Organization by means of one’s own network. You need to register your recruits on the following website: https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html
 2. The Webhelp Friends-programm will continue indefinitely.
 3. Only candidates from the own network of the “Friend of Webhelp” who are registered on the website https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html will be taken into account. In case of questions regarding the way in which the recruit was recruited, Webhelp shall decide unilaterally.
 4. All candidates will be checked by Webhelp’s recruiters on compliance with these terms and conditions.
 5. Only ex-employees of Webhelp can participate in the Webhelp Friends-program. A candidate can only be registered in name of one ex-employee.
 6. Webhelp is entitled to cancel the Webhelp Friends-program at any given moment in time. Any applications however will still be taken into account in respect of Match 2.0 (article 22)

Participation Webhelp Friends-Program

 1. Webhelp has the right to check if you candidate complies with all requirements. Webhelp has the right to ask you to make changes in the recruiting of candidates if this is, in the opionion of Webhelp, reasonable. You confrim to comply with tehse reasonable requests from Webhelp.
 2. By participating in the Webhelp Friends-program you agree that Webhelp may use your candidates for its own recruitment purposes.
 3. Webhelp has the right to disqualify a Webhelp Friend (the recruiter of the candidate) from participation in the Webhelp Friends Program in case of (suspected) undesirable behavior by the Webhelp.
 4. Candidates are recruited exclusively in the Webhelp Friends’ own network.
 5. A Webhelp Friend is not allowed to present itself in the name of Webhelp and to place statements on behalf of Webhelp on media channels.

 

Conditions

 1. The purpose of the Webhelp Friends-program is to recuit both new employees and ex- A new employee is anyone who meets the following criteria:
  1. The new employee has never worked for Webhelp (including Xtrasource, Netino or Telecats) (directly or through an employment agency); and
  2. The new employee has been registered by you on the website: https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html and your details (employee number, name and e-mailadress) have been explicitly stated.
  3. The new employee will be hired at Webhelp for an existing vacancy; and
  4. The new employee will then work at Webhelp for the duration of at least one month.

An ex-employee is anyone who meets the following criteria:

 1. The ex-employee has worked for Webhelp (icluding Xtrasource, Netino and Telecats) werkzaam geweest (directly or through an employment agency); and
 2. The ex-employee has been registered by you on the website: https://www.werkenbijwebhelp.nl/2793414/Vriend-van-Webhelp.html and your details (employee number, name and e-mailadress) have been explicitly stated.
 3. The ex-employee will be hired at Webhelp for an existing vacancy; and
 4. The ex-employee will then work at Webhelp for the duration of at least one month.

 

 1. A candidate will be considered for the Webhelp Friends-program only once.
 2. If a candidate is registered by several participants in the program, the candidate will be processed in order of registration. I.e. whoever was first is entitled to compensation.
 3. Payment of the compensation can only take place after the employee has been employed for at least 1 month and the receipt has been submitted to Webhelp by the Webhelp Friend.

 

Compensation

 1. The compensation consists of the payment of a net amount of money depending on the length of time that the employee is employed.
 2. The fee varies per type of candidate.
  The compensation for new employees is:
 • €150 net after 1 month of employment
 • €100 net after 3 months of employment.
 • €100 net after 6 months of employment

The compensation for ex-employees is:

 • €75 net after 1 month of employment
 • €50 net after 3 months of employment.
 • €50 net after 6 months of employment
 1. Webhelp reserves the right to unilaterally change the fee for the Webhelp Friends-program.
 2. Participation in the Webhelp Friends-program is entirely at the participants' own risk. Webhelp is not liable for (injury or) damage caused by participation in the program.
 3. The reimbursement is personal and is in the name of the Friend of Webhelp (applicant candidate). The compensation is not transferable. In the event of refusal or non-acceptance of the compensation or the conditions attached thereto, the compensation will not be paid out.

Confluence Match 2.0

 1. The Webhelp Friends-program is a special initiative which shall apply in combination with Match 2.0. This means that all applications in connection with this Challenge may also be eligible for Match 2.0 (provided of course the conditions for Match 2.0 are met).

Changes

 1. Webhelp has the right to unilaterally change these terms and conditions and/or add any additional terms and conditions to it, if this is reasonably justified in view of the purpose and intention of the Webhelp Friends-program.

 

 

 

  Capture.PNG